Kursy i szkolenia energetyczne

Uwaga!
Z uwagi na przerwę w pracy komisji kwalifikacyjnej, wnioski na szkolenia i kwalifikacje energetyczne nie będą przyjmowane do odwołana.

Kursy i szkolenia energetyczne

Kursy i konsultacje przedegzaminacyjne mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci energetycznych grupy G1 (elektroenergetycznej), grupy G2 (cieplnej) i grupy G3 (gazowej).

Kursy przedegzaminacyjne mają formę wykładów i obejmują, w zależności od potrzeb, od 32 do 64 godzin lekcyjnych.

Konsultacje umożliwiają osobom przystępującym do egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnienie i uporządkowanie wymaganego zakresu wiedzy według zapotrzebowania.

Tematyka kursu obejmuje:
1. Zakres wiedzy wymagany do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji „E”:
          a) zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
          b) zasady eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
          c) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
          d) zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności
             udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
          e) znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia
             bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia i zdrowia i środowiska,

2. Zakres wiedzy wymagany do wykonywania prac na stanowisku dozoru „D”:
          a) przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii
              oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
          b) przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci,
              z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
          c) przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej
              i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
          d) przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych,
              jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
          e) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higiena pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
              z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
           f) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
              urządzeń przyłączonych do sieci,
          g) zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
          h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Termin i miejsce kursu lub szkolenia ustalane są dla każdego kursu - szkolenia oddzielnie, po zamknięciu list zgłoszeń.

Kursy i szkolenia są odpłatne. Koszt udziału obejmuje specjalistyczne wykłady lub konsultacje, materiały szkoleniowe, wybrane grupy szkoleniowe (eksploatacja „E” i dozór „D”, bez pomiarów lub z pomiarami).

Osoby zainteresowane powinny wypełnić wniosek o przyjęcie na kurs dla określonej grupy energetycznej G1, G2 lub G3 (do pobrania w Biurze SITK lub na stronie internetowej www.sitkszczecin.org).

Warunkiem przyjęcia wniosku jest wniesienie na konto SITK Oddział Szczecin stosownych opłat za kurs, szkolenie lub egzamin.

Po dopełnieniu powyższych formalności osoby zgłoszone zostaną umieszczone na liście uczestników. Przed ustalonym terminem szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i czasie rozpoczęcia kursu lub szkolenia.

W sytuacji zaistnienia jakichkolwiek zmian uczestnicy będą bezzwłocznie o nich informowane.

Wymagania przepisów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189]:

1.Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
           1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi,
               konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
           2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace
               w zakresie określonym w pkt 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór
               nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

2. Prace, o których mowa w pkt. 1) i 2), dotyczą wykonywania czynności:
           1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci
               z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;
           2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń,
               instalacji i sieci - w zakresie konserwacji;
           3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci
               w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów;
           4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu;
           5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości
               regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacjiu użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi.

Rodzaje uprawnień

Rodzaj i zakres kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189].

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, podzielone zostały na trzy następujące grupy:

Załącznik nr 1:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
      1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na
          wysokość napięcia znamionowego;
      2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
      3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
      4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
      5) urządzenie elektrotermiczne;
      6) urządzenia do elektrolizy;
      7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
      8) elektryczna sieć trakcyjna;
      9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
    10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania
          i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
    11) urządzenia wojskowej lub uzbrojenia;
    12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia:
      1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami
          pomocniczymi;
      2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
      3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
      5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
      6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
      7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
      8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania
          odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
      9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
    10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
          wymienionych w pkt 1-9;
    11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
    12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
      1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
      2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia
          przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie,
          mieszalnie;
      3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
      4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
      5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
      6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
      7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
      8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
      9) turbiny gazowe;
    10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Świadectwa kwalifikacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji (Dz. U. Nr 89 poz. 828) nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji - E lub dozoru - D) musi być potwierdzone odpowiednim świadectwem wydanym - na podstawie zdanego egzaminu - przez właściwą Komisję Kwalifikacyjną. Do wydawania takich świadectw w naszym Oddziale SITK upoważniona jest Komisje - nr 673.

Komisja przeprowadza egzaminy w miarę zapotrzebowania oraz po zakończeniu każdego kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia.

WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO

......................................................................
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr ....................
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:
............................................. (dozoru, eksploatacji)*)

Komisja Kwalifikacyjna Nr....działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu..........................................................i protokołu nr .........................................stwierdza, że Pan/Pani ...................................................posiadający/a numer ewidencyjny PESEL........................... i legitymujący/a się dokumentem tożsamości ....................spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku: ............................................................................(dozoru, eksploatacji)*) w zakresie: ..............................................................................................................................................................................(obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym)*) dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

(wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu i wykazem według załącznika nr 1 do rozporzadze- nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci)

Świadectwo jest ważne do dnia ...............................
                                                                        mp.

       ...........................................            .................................................... 
       (data i miejsce wystawienia)              (podpis przewodniczącego komisji)
                                                                            (pieczęć imienna)   

* Wpisać właściwy wariant

Opłata za egzamin

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.  (Dz.U. z 2017 r., poz.1747), od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.

Wysokość opłaty za egzamin w 2017 r. zależy, zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji (Dz. U. Nr 89 poz. 828), od wysokości minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w dniu złożenia wniosku i wynosi - 210 zł.

Wnioski do pobrania

Uwaga!
Z uwagi na przerwę w pracy komisji kwalifikacyjnej, wnioski na szkolenia i kwalifikacje energetyczne nie będą przyjmowane do odwołana.

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - GRUPA 1 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - GRUPA 2 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - GRUPA 3 więcej

 

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - GRUPA 1 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - GRUPA 2 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - GRUPA 3 więcej

doclisting O przyjęcie na kurs - GRUPA 1 więcej

doclisting O przyjęcie na kurs - GRUPA 2 więcej

doclisting O przyjęcie na kurs - GRUPA 3 więcej