Kursy i szkolenia energetyczne

Kursy i szkolenia energetyczne

Z dniem 1 września 2018 r została wznowiona praca Komisji Kwalifikacyjnej nr 673 działającej przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie.

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie Grupy 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Grupy 2 pkt 1,2,4,5,6,7, Grupy 3 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 10.

Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej na osobne zlecenie firm i innych osób prowadzi szkolenia dla pracowników firm i innych osób, w pracy których niezbędne jest posiadania odpowiednich kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Zasięg terytorialny działania Komisji Kwalifikacyjnej obejmuje całe terytorium Polski

Egzaminy i szkolenia prowadzone są w zasadzie w siedzibie SITK RP Oddział w Szczecinie ul. Dworcowa 19/217. Przy większej liczbie uczestników z jednej firmy możemy egzaminy i szkolenia przeprowadzić w siedzibie firmy.

Pozostałe informacje oraz druki wniosków do pobrania znajdują się w dalszych zakładkach na tej stronie takich jak:

Zapraszamy firmy i osoby fizyczne do składania zleceń na przeprowadzenie egzaminów i szkoleń na następujące adresy:

adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres pocztowy Stowarzyszenia 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19/217

telefonicznie do Sekretarza Komisji nr 512 238 659.

Wymagania przepisów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189]:

1.Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
           1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi,
               konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
           2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace
               w zakresie określonym w pkt 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór
               nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

2. Prace, o których mowa w pkt. 1) i 2), dotyczą wykonywania czynności:
           1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci
               z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;
           2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń,
               instalacji i sieci - w zakresie konserwacji;
           3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci
               w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów;
           4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu;
           5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości
               regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacjiu użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi.

Rodzaje uprawnień

Rodzaj i zakres kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189].

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, podzielone zostały na trzy następujące grupy:

Załącznik nr 1:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
      1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na
          wysokość napięcia znamionowego;
      2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
      3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
      4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
      5) urządzenie elektrotermiczne;
      6) urządzenia do elektrolizy;
      7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
      8) elektryczna sieć trakcyjna;
      9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
    10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania
          i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
    11) urządzenia wojskowej lub uzbrojenia;
    12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia:
      1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami
          pomocniczymi;
      2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
      3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
      5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
      6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
      7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
      8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania
          odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
      9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
    10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
          wymienionych w pkt 1-9;
    11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
    12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
      1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
      2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia
          przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie,
          mieszalnie;
      3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
      4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
      5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
      6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
      7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
      8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
      9) turbiny gazowe;
    10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Szkolenia energetyczne

Oferta szkoleń przeznaczonych dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Szkolenia przygotowują do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna
  • Grupa 2 – cieplna
  • Grupa 3 – gazowa

Szkolenie trwa 30 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Egzaminacyjną nr 673 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działającą przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Szczecinie.

Prowadzimy szkolenie dla osób fizycznych zgłaszających się indywidualnie oraz dla pracowników kierowanych przez firmy. Terminy szkoleń będą dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób z tym, że grupa szkoleniowa nie może być mniejsza niż 5 osób. Miejscem szkolenia jest sala w siedzibie Biura Zarządu SITK RP Oddział w Szczecinie przy ul . Dworcowej 19/217. Dla większych grup osób zgłoszonych na szkolenie istnieje możliwość prowadzenia szkolenia i egzaminu w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Cena szkoleń:

  • Szkolenia przygotowujące do egzaminu dla grupy 1 – 500 zł od osoby
  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu dla grupy 2 – 700 zł od osoby
  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu dla grupy 3 – 500 zł od osoby.

Natomiast opłata za egzamin kwalifikacyjny i wydanie świadectwa uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru jest opłatą urzędową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (§ 14 pkt.2). i wynosi w 2019 roku 225 zł od osoby.

Zgłoszenie na szkolenie energetyczne osoby fizyczne i firmy mogą zgłaszać do Biura Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Szczecinie na następujące adresy:

  • adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • adres pocztowy Stowarzyszenia 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19/217
  • telefonicznie do Sekretarza Komisji nr 512 238 659.

Wzór druku zgłoszenia znajduje się w zakładce wnioski do pobrania

Świadectwa kwalifikacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji (Dz. U. Nr 89 poz. 828) nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji - E lub dozoru - D) musi być potwierdzone odpowiednim świadectwem wydanym - na podstawie zdanego egzaminu - przez właściwą Komisję Kwalifikacyjną. Do wydawania takich świadectw w naszym Oddziale SITK upoważniona jest Komisje - nr 673.

Komisja przeprowadza egzaminy w miarę zapotrzebowania oraz po zakończeniu każdego kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia.

WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO

......................................................................
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr ....................
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:
............................................. (dozoru, eksploatacji)*)

Komisja Kwalifikacyjna Nr....działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu..........................................................i protokołu nr .........................................stwierdza, że Pan/Pani ...................................................posiadający/a numer ewidencyjny PESEL........................... i legitymujący/a się dokumentem tożsamości ....................spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku: ............................................................................(dozoru, eksploatacji)*) w zakresie: ..............................................................................................................................................................................(obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym)*) dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

(wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu i wykazem według załącznika nr 1 do rozporzadze- nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci)

Świadectwo jest ważne do dnia ...............................
                                                                        mp.

       ...........................................            .................................................... 
       (data i miejsce wystawienia)              (podpis przewodniczącego komisji)
                                                                            (pieczęć imienna)   

* Wpisać właściwy wariant

Opłata za egzamin

Wysokość opłaty za egzamin w 2020 r. zależy, zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji (Dz. U. Nr 89 poz. 828), od wysokości minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w dniu złożenia wniosku i wynosi 10% tej kwoty.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.  (Dz.U. 2020 poz. 1596), od dnia 1 stycznia 2020 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł. Wobec tego opłata za egzamin sprawdzający w roku 2020 wynosi 280 zł za egzaminowaną osobę.

Opłaty za szkolenia ustalane są każdorazowo w drodze negocjacji z Zamawiającym.

 

Wnioski do pobrania

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - GRUPA 1 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - GRUPA 2 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - GRUPA 3 więcej

 

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - GRUPA 1 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - GRUPA 2 więcej

doclisting O sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - GRUPA 3 więcej

 

doclisting Zgłoszenie na szkolenie - GRUPA 1 więcej

doclisting Zgłoszenie na szkolenie - GRUPA 2 więcej

doclisting Zgłoszenie na szkolenie - GRUPA 3 więcej