Szczeciński Oddział SITK

Działalność Oddziału Szczecińskiego SITK, poza działalnością statutową, polega na świadczeniu usług: z zakresu orzecznictwa i doradztwa technicznego, usług projektowych, technicznych i ekonomicznych oraz nadzorów technicznych w branżach;: kolejnictwa, drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, transportu miejskiego i drogowego, inżynierii ruchu, lotnictwa, żeglugi i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK.

width 

greenpeopleZarząd oddziału
greenmore

width 

greencircleKoła Oddziału
greenmore

width 

greenbookHistoria Oddziału
greenmore

width 

Stowarzyszenie oferuje następujące usługi w branży samochodowej, kolejowej, komunikacji publicznej i drogowo-mostowej oraz w zakresie kursów i szkoleń (konsultacji) przedegzaminacyjnych i egzaminów kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

1. Prowadzenie
        - rzeczoznawstwa w zakresie komunikacji publicznej, inżynierii ruchu, utrzymania taboru i zaplecza technicznego
        - szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami rynku oraz szkolenia z zakresu BHP
        - wdrożeń nowych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w transporcie
        - doradztwa i usług eksperckich.

2. Wykonanie
        - opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień transportowych
        - strategii rozwoju transportu
        - strategii w zakresie rozwoju zintegrowanego transportu publicznego
        - planów transportowych dla komunikacji publicznej
        - organizacji centrów komunikacyjnych
        - rozkładów jazdy w transporcie publicznym
        - badań ruchu w transporcie drogowym i kolejowym
        - badań potoków podróżnych w transporcie publicznym
        - studiów wykonalności inwestycji transportowych
        - ocen i raportów oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych
        - prognoz oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych
        - ocen technicznych i wycen pojazdów szynowych i sprzętu drogowo- kolejowego
        - opracowań koncepcji i założeń techniczno- ekonomicznych,
        - wycen majątku trwałego i nieruchomości,
        - prac projektowo- kosztorysowych,
        - usług projektowych w zakresie budownictwa ogólnego i komunikacyjnego
        - nadzorów autorskich i inwestorskich,
        - regulaminów pracy transportu,
        - regulaminów technicznych,
        - procesów technologicznych dla bocznic kolejowych,
        - kompleksowego doradztwa w dziedzinie budownictwa drogowego i planowania przestrzennego,
        - projektowania i rozwiązywania układów komunikacyjnych na poziomie planowania przestrzennego,
        - konsultowania i opiniowania proponowanych lub przygotowywanych rozwiązań projektowych z zakresu
          branży drogownictwa oraz planowania przestrzennego,
        - sporządzania inwentaryzacji oraz przygotowywania wszelkiego rodzaju programów poprawy, modernizacji,
          przebudowy, itp. z zakresu branży drogowej,
        - opracowania analiz oraz koncepcji układu drogowego określonego obszaru lub całego obszaru jednostki
          samorządu terytorialnego,
        - kompleksowego przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
        - całościowego przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub części jej obszaru.

3. Organizacja
        - KONFERENCJI,
        - SYMPOZJÓW,
        - SEMINARIÓW,
        - KURSÓW I SZKOLEŃ ENERGETYCZNYCH I BHP.

Stowarzyszenie dysponuje dużym potencjałem wykonawczym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych i zapewnia:
        - wysoki poziom wykonywanych opracowań,
        - dobór wysokokwalifikowanych wykonawców,
        - konkurencyjne ceny za wykonywane opracowania,
        - krótkie terminy realizacji